DZIERŻAWA REMPKOW w powiecie garwolskim, trzyma JMP Andrzej Mniszek

Wieś Rempkow

Leży w gruncie dobrym, ma pole trojne, włók osiadłych 40 1/4, między któremi osiadłych nro 29 1/2, pustych nro 10 3/4. Z osiadłych włók nro 29 1/2 płacą na ś. Marcin z każdej czenszu po gr 40, facit ............................................................................................................. . . . fl. 39/10/0

Owsa z każdej po kor. nro 12, przychodzi kor. nro 354, każdy per gr 10, facit ................ fl. 118/0/0

Gęsi z włóki po l, przychodzi ich nro 29 1/2, każda per gr 4, facit ..................................... fl. 3/28/0

Kapłunów z włóki po 2, przychodzi ich nro 59, każdy per gr 3, facit ................................. fl. 5/27/0

Jajec z włóki po 30, przychodzi kop nro 14/45, każda per gr 6, facit ................................. fl. 2/28/9

W regestrach lustracyjej 1569 opisana jest powinność poddanych tej wsi około robót, gdzie i to włożono, że acz stróża wszyscy winni, ale ją odkupują, na co kładziono z włóki po gr 12. Lecz iż nam sprawę dano i poddani się ciężko uskarżają, że chociaż odkupują straż, każą im jednak tak dniową, jako i nocną odprawować, nie rozumiemy być za rzecz słuszną, aby tym obojgiem obciążeni oraz być mieli i przetoż nie kładziemy tego odkupu stróżej w lidzbę prowentów.

Z pustych włók nro 10 3/4 względem robót, czenszu i innych dani dają najmu z każdej na rok per fl. 12, facit .......... fl. 129/0/0

Ten pożytek z włók pustych kładziemy, dokąd nie będą osadzone.

Ogrodnicy. — Ogrodników w tej wsi bywało nro 21, teraz spustoszałych nro 3, osiadłych jest nro 18, płaci każdy czenszu po gr 12, facit fl. 7/6/0

Są i drudzy zagrodnicy, które podsadkami zową, nie mają rolej, tylko ogrody małe, robią raz w tydzień.

Kaczmarze. — Jest w tej wsi kaczmarz l dziedziczny, daje do roku czenszu ............................ fl. 0/12/0

Za dni tenże płaci ............................................................................................................................... fl. 1/0/0

Kmiecie też, którzy -warzą piwo na szynk, płacą od każdego -waru. per 12 kolejnego. Uczyni to do roku ........ fl. 2/10/0

Jest w gruncie tej wsi kątów nro 9, z których dają na rok ..................................................................................... . fl. 4/2/0

Puszcza. — Jest ku tej wsi puszcza, której -wielkość opisana jest w lustracyjej 1569. Barci teraz mniej niż przedtym dla spustoszenia jej. Płacą bartnicy z różnych miejsc, jako z Rempkowa, Woley Rempkowskiey, Izdebna ............. fl. 7/17/0

Na drwa leżące gają się wsi przyległe. Dostaje się gajowego pieniędzmi.................................... ........................ fl. 60/0/0

Z osobna kapłunów gajowych dostaje się nro 100, każdy per , facit .................................................................... fl. 10/0/0

Gają się też na żołądź do tej puszcze wsi z tej dzierżawy, z domów, ale iż nie każdy rok jednako żołądź obradza, przeto my środek biorąc z tego co dają, kładziemy na rok ........................................................................................... fl. 11/12/0

Młyn. — Są przy tej wsi na rzece Wilce 2 młyny, jeden nazwany Wielki ma 4 koła, dwie mączne korzeczne, trzecie foluszowe, czwarte z piłą do tarcia. Młynarz trzecią miarę bierze za prawem ab Ioanne Seniore, Dei gratia duce Masoviae. Na stronę królewską dostaje się kor. nro 60, każdy per gr 16, facit ............ fl. 32/0/0

Pszenice kor. 6, każdy per fl. l, facit ........................................................................................................................ fl. 6/0/0

Słodu kor. 20, każdy per gr 24, facit ...................................................................................................................... fl. 16/0/0

Jagieł kor. 2, każdy per fl. 2, facit ............................................................................................................................ fl. 4/0/0

Piły zażywają do tarcia na potrzebę folwarkową tylko.

Drugi młyn nowo od 3 lat przez Matysa Krupę zbudowany, o jednym walnym i drugiem korzecznym. W tym młynie najwięcej na potrzebę folwarkową miełają. Jednak z tego, co nad potrzebę folwarkową zmielą (okrom trzeciej miary młynarskiej), dostaje się na stronę królewską żyta nro 24, każdy per gr 16, facit .............................................. fl. 12/24/0

Urodzaj folwarkowy esciusa decima. Na folwarku przy tej wsi, który jest w gruncie dobrym, także i na kątach uradzą się żyta kop 356, daje kopa po kor. 2; przychodzi kor. nro 712, z tego na nasienie nro 109, na wychowanie kor. 20. Zostaje na przedanie kor. nro 583, każdy per gr 16, facit ................................................................................. fl. 310/28/0

Żyta jarego urodzi się kop nro 40, daje kopa po kor. 1 1/2, przychodzi kor. nro 60, z tego na nasienie kor. 10. Zostaje kor. nro 50, każdy per gr 16, facit ........ fl. 26/20/0

Posiadacz Młyna — Jan Czajka..

Pszenice kop nro 36, daje kop po kor. 2, przychodzi kor. nro 72, z tego na nasienie kor. 8. Zostaje kor. nro 64, każdy per fl. l, [facit].................................................... fl. 64/0/0

Jęczmienia urodzi się kop nro 80, daje kopa po kor. 2 1/2, przychodzi kor. nro 200, z tego na nasienie kor. 22. Zostaje kor. nro 178, każdy per gr 17, facit ........ fl. 100/26/0

Owsa urodzi się kop nro 290, daje kopa po kor. 3, przychodzi kor. nro 870, z tego na nasienie kor. nro 120. Zostaje kor. nro 750, każdy per gr 10, facit .............. fl. 250/0/0

Grochu urodzi się kop 18, daje kopa po kor. 2, przychodzi kor. 36, z tego na nasienie kor. 4, na wychowanie kor. 2. Zostaje kor. nro 30, każdy per fl. l, facit ........ fl. 30/0/0

Tatarki urodzi się kop 30, daje kopa po kor. 1 1/2, przychodzi kor. nro 45, z tego na nasienie kor. 8. Zostaje kor. 37, każdy per gr 15, facit ...................................... fl. 18/15/0

Prosa urodzi się kop 16, daje kopa po kor. 2, przychodzi kor. 32, z tego na nasienie kor. 1 1/2 Zostaje kor. 30 1/2, każdy per fl. l, facit .............................................. fl. 30/15/0

Za siemienia lniane i konopne, także insze pożytki ogrodne, dostać się może nad potrzebę folwarkową ........................................................................................................ fl. 20/0/0

Z łąk przy tym folwarku zbierają siana brogów nro 20, z tych na wychowanie bydła folwarkowego odłączywszy brogów 5, zostaje przed brogów 1-5, każdy per fl. 8, facit .............................................................................. fl. 120/0/0

Obora. —Podług rejestrów lustracyjej a. 1569 miało być w tej oborze bydła nro 76, to jest: krów dojnych — nro 20, krów jałowych — nro 10, juńców — nro 8, juńców mniejszych — nro 4, latoszek — nro 5, nieuków — nro 2, wypuszcząt — nro 9, byk — nro l, cieląt latosich — nro 19, świni z prosięty — nro 53, owiec z jagnięty — mo 22, gęsi — nro 21, kokoszy z kurami — nro 12, wieprzów do karmi — nro 2. A iż od teraźniejszego posesora nie pokazano inwentarzem, jako wiele bydła odebrał, przeto my dawne to opisanie bydła tu kładziemy i ten pożytek, który był naznaczony, to jest ............................................................................................................................................... fl. 31/10/0

Summa prowentów tej wsi z młynami i folwarkiem facit .........................................................................fl. 1476/20/9

Stąd na czeladź, to jest: urzędnikowi — fl. 30, dworce — fl. 3, dziewkom nro 2 — fl. 3/6, pasturzowi — fl. 3. Facit na czeladź fl. 39/6.

Zostaje summa fl. 1437/14/9.


ostatnia zmiana 08.07.05


Strona główna