Rok 1565 Lustracja folwarku w Rębkowie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RĘBKOWO

Rębkow z sześcią wsiami, dzierżawa p. Łukasza Nagorskiego, podkomorzego łęczyckiego, ochmistrza królewnej JM polskiej jemu przez JKM dana; ty wszytkie wsi przedtym do Osieczka należały, dwie mili od Osieczka leżą.

Rębków

Wieś Rębków leży w gruncie w dobrym, pole trojne, urodzajne, jedno dalekie, nie mogą kmiecie dowozić na pola swe, bo im bliskie pola pobrano na folwark. Jest włók wszytkich 40, na których siedzi kmieci 85, płacą czynszu z każdej włóki na każdy rok na ś. Marcin po 40 gr, co uczyni.............. fl. 53/10/0

Ogrodnicy. — Jest w tej wsi ogrodników 21, którzy płacą czynszu po 12 gr, uczyń to ................................. fl. .8/12/1

Są i drudzy ogrodnicy, co je podsadki zową, nie mają rolej, tylko ogrody małe, robią dzień w tydzień.

Karczmarz. — Jest w tej wsi karczmarz l dziedziczny, który ma rolą karczemnią ten płaci czynszu na ś. Marcin gr 30 .................. fl. l/0/l

Jest też niemało kmieci, którzy warzają piwa na szynk, płacą od każdego waru po 2 solid[y] kolejnego, które uczynić może do roku mniej abo więcej ...... fl. 3/0/0

Dań. — Płacą dani na każdy ś. Marcin ci kmiecie z tej wsi z każdej włók owsa po 12 kor., facit kor. 480 per gr 5 ........:....... fl. 80/0/0

Gęsi po l, będzie gęsi 40 po 3 gr gęś ................. fl. 4/0/0

Kapł00000">Kapłunów po 2, facit capones 80 po 2 groszu, uczyni to ....... fl. 5/10/0

Jajec po 30, facit kop 20 po 4 gr, facit ............... fl. 2/20/0Summa czynszu i za dań fl. 165/12/0 -błąd? 157/22/0.

Roboty. — Kmiecie w tej wsi winni robić z każdej włóki 2 dni do tegodnia. Tłoki winni wyrobić do roka 3, przewody winni jachać do Warszewy każdy z nich, stróża winni do dwora, groblej u młynów krom dnia oprawować winni. Ogrodnicy dzień w tydzień sobą robić winni.

Najem dni. — Najmują w tej wsi robót kmiecych z sześci półwłóczków i z półtory kwarty, płacą z półwłóczka po 2 złotych do roka, uczyni to do roka .... fl. 13/15/C

Żołądź. — Gdy żołądź się zrodzi w puszczej, winien każdy kmieć i zagrodnik korze żołędziu od zbierania, który odkupują po półczwarta grosza. A jest domów 105 będzie korcy żołędziu po półczwarta gr ................ fl. 12/22/9

Wójtowstwo. — Było w tej wsi wójtowstwo, ale królowa nieboszka stara przefrymarczyła za insze imienie, a obróciła je na folwark

Winy. — Dostawa się z tej wsi win plus minus, facit ........ fl. 12/0/0,

Puszcza, bartnicy. — Jest ku tej wsi puszczej niemało i borów, jedna część boru przy granicy czyszkowskiej ku Izdbniu wsi królewskiej, druga część boru ku Dąbrowie wsi królewskiej. A nadto z rozkazania JKM oddzielono niemałą część puszczej osieckiej ku Rębkowu. Jest wszytkiej puszczej w objazd na dwie mili, jest drzewo rozmaite i budowaniu i do barci godne. Mają tam bartnicy barci z rozlicznych wsi jako z Rębkówa z Rowski Woley, z Cziskowa, ze Tworzanki, ale ci bartnicy pieniędzmi dań płaci nie miodem, tak staradawna. Uczyni ta dań od bartników do roku . . . fl. 10/16/ bo niejednako płacą- bartnicy, jako którzy wiele mają barci.

Dziesięcina.—Po tej wsi dziesięcina należy JM ks. .biskupowi poznańskiemu, którą pan odkupuje fl. 60 tak po wsi, jako i po folwarku.

Granice. — Ta wieś ma granice z jedniej stronej z Garwolinem miasteczkiem królewskim, z drugą stronę [s] z Wolą Rębkowską wsią królewską, z trzeciej strony z Chalubą wsią ziemiańską, a z czwartej z Czuskowem wsią ziemiańską.

Summa prowentów z tej wsi fl. 207/14/9.

Młyn. — Jest przy Rębkowie młyn dobry na rzece Wielkiey Wilcze, ma 4 koła: dwie korzeczne, na których żyto mielą, jedno słodowe walne, a czwarte foluszowe, kędy folują sukna. Młynarz dziedziczny ma prawo na trzecią miarę od książęcia Janusza Starego, ma też ku temu młynowi 1/2 morga rolej. Staw jest dobry, jest w nim ryb dosyć; wedle powieści ludzi, wymierza się z tego młyna czasem mniej, czasem więcej na stronę pańską okrom miary młynarskiej: żyta kor. 83, pszenice kor. 2, słodu pospolitego kor. 22.

Summa wymiaru żyta kor. 83 per gr 11 .............. fl. 30/13/0

[p. 207] Pszenice 2 kor. po 18 gr, facit ................ fl. 1/6/0

Słodu pospolitego kor. 22 po 14 [gr] ................ fl. 10/8/0

Summa z młyna facit fl. 41/27/0.

Summa ze wsi i z młyna fl. 256/1/9.

Folwark. — Jest przy tej wsi folwark i dwór dobrze zbudowany, kędy przedtym wójtowstwo beło, którego budowanie w inszym regestrze jest dostatecznie opisane. Pola tego folwarku są w dobrym gruncie; jest tego folwarku w każde pole po 10 włók okrom przydatków kmiecych, które są kmieciom odjęte, a w miasto tego dano im insze role pod Izdębnem, które przedtym na folwark orano. Jest do tego folwarku kmieci do roboty okrom tych, co roboty najmują, 275 a ogrodników 23.

Pierwsze pole tego folwarku leży. pod Czuskowem za rzeką Wielką, na które się wysiewa żyta na zimę pospolicie kor. 158, a na przydatkach kor. 40. Uradzą się żyta czasem mniej abo więcej kop 593 wedle urodzaju. Dziesięciny z tego folwarku nie dają, tylko 3 kopy pieniędzy {denarów?} za nie do Laskarzewa ks. biskupowi poznańskiemu płacą. Żyta jarego wysiewają kor. 24, uradzą się żyta jarego kop 60, pszenice wysiewają kor. 17, ? uradza się wedle czasu kop 50, owsa wysiewają kor. 150, uradzą się kop 300, inszych jarzyn sieją wedle potrzeby.

Wtóre pole ku Osieczku za młynem, na które wysiewają żyta kor. 150, uradzą się kop żyta 560, jarego żyta wysiewają kor. 32, uradzą się żyta kop 66, pszenice wysiewają kor. 8, uradzą się kop 18, owsa wysiewają kor. 128, uradzą się kop 200, inszych jarzyn wysiewają -na to pole wedle potrzeby.

Trzecie pole pod Wolą Rębkowską ku Garwolinu, na które pole wysiewają na zimę żyta kor. 175. Uradzą się wedle roku mniej abo więcej kop 580, dawa kopa po 2 1/2 \ [kor.] miary garwolskiej, która jest niemała, uczyni kor. 1450. Zostawiwszy na nasienie kor.l46, zostanie kor. 1294, każdy korzec po dziesiąciu gr, facit ......... fl. 431/10/0

Ale iż p. dzierżawca nie przedaje u brzegu żyta, ale je spuszcza do Gdańska, może się tego żyta przymierzyć na gdańską miarę niemało,rę niemało, bo 3 kor. miary garwolskiej czynią 4 kor. gdańskie. Przymierzy się tego żyta we Gdańsku kor. 431, które po tychżę pieniędzach przedano być może, której summej na onera szkutne wyniść do skarbu dano być może.

Żyta jarego uradzą się czasem mniej, czasem więcej wedle roku z kor. 15 — kop 60, każdą kopę szacując na 1 1/2 kor., będzie kor. 90. Na nasienie kor.15 zostanie kor. 75, każdy korzec po dziesiąciu gr, uczyni to . . . . fl. 25/0/0.

Pszenice wysiewają kor. 16. Uradzą się kop 50 każda kopa dawa po dwu,. Uczyni kor. 100. Na nasienie kor. 16, zostanie kor. 84 po 18 gr korzec, uczyni to fl. 50/12/0

Jęczmienia wysiewają kor. 17. Uradzą się wedle roku mniej albo więcej kop 50. Każda kopa dawa po 2 1/2 kor., uczyni kor. 125. Na nasienie kor. 17 zostanie kor. 108 per gr 8 ..........................fl. 2824/0

Owsa wysiewają kor. 158. Uradzą się owsa żętego mniej abo wiecej kop 500, każda kopa dawa po 3 kor. miary garwolskiej, facit kor. 1500. Na nasienie kor. 125 , zostanie kor. 1375, każdy korzec szacując po piąciu gr .......fl. 229/5/0

Grochu wysiewają kor. 4. Uradzą się mniej abo więcej kop 17, kopa dawa po dwu kor., facit kor. 34. Na nasienie kor. 4, zostanie kor. 30, korzec po 12 gr, uczyni to ...fl. 12/0/0

Prosa wysiewają kor. 2 1/2. Uradza się kop 16, kopa dawa per kor. 2 facit kor. 32 Na nasienie kor. 2, zostaną kor. 30, które gdy będzie słuczone będzie jagieł kor. 15 po 30 gr .........................fl. 15/0/0

Konopi wysiewają kor. 4. Uradzą się konopi kop płoskonnych i głowatych 6, namłacają siemienia konopnego kor. 10. Na nasienie kor. 4, zostanie kor. 6 gr 12, facit ............................fl. 2/12/0

Nacierają kit plus minus 100 po dwu groszu, facit ..... fl. 6/20/0

Lnu wysiewają kor. 1 1/2. Uradzą się lnu kop 8, namłacają siemienia kor.3 Na nasienie kor. 1 1/2, zostanie kor. 1 1/2 , po 30 gr, uczyni to .......fl. 1/15/0

Nacierają kit lnu 50 po dwu groszu każda kita, facit . . .fl. 3/10/0

Ogrody. — Są przy tym dworze ogrody 3, dwa dobre, ale trzeci czasami woda zabiera; siewają na tych ogrodziech wszytki domowe rzeczy: cybule, marchwie, etc mogą uczynić pożytku do roku okrom wychowania folwarkowego . . . . fl. 4/0/0

Chmiel. — Jest po ogrodziech przy płociech chmielu niemało, sadzonego także i w sadu. Naskubują chmielu jako którego roku kor. 20, każdy korzec po osmiu gr, uczyni to ...........................fl. 5/10/0

Łąki. — Ku temu folwarku są dobre łąki nad rzeką Wilką. Zgromadzaja siana z nich, gdy łąki obrodzą, mniej abo więcej brogów 20, a k temu sąsiek w stodole jako brogów 3 abo 4. Zostawiwszy ten sąsiek dla bydła, mogą być przedane brogów 20 per fl. 5, facit .........................fl. 100/0/0

Pastewnik. — Jest przy tym folwarku pastewnik dosyć niemały, może w nim chodzić przez lato koni 20 i cielęta, a kiedy tam konie nie chodzą, tedy ji sieką. Bywa z niego siana kilka brogów.

Sadzawka. — Jest tamże sadzawka dobra do chowania ryb, może w niej zachować ryb niemało, mogłoby na tym imieniu być więcej stawów i sadzawek, ale by łąki i ról ubyło.

Sad. — Jest przy tym dworze sad niezły, a może być lepszy; gdy ji szczepić będą może uczynić pożytku do roku ...............fl. 2/0/0

Summa z folwarku za zboże fl. 916/28/0.

Gospodarstwo, obora. — W tym folwarku jest w oborze bydła wszytkiego 67, videlicet: krów dojnych 19, krów jałowych 8, juńców abo wołów młodych do roboty godnych 5, juńców mniejszych 4 annorum — 2, juńców 3 annorum — 2, juńców 2 annorum — 2, jałowica młoda l, wypuszcząt łońskich pospolicich 9, byk l, cieląt latosich 18.

Świni starych 10, jest wieprzów do karmienia 4.

Gęsi 6, kokoszy nimasz, ale mogą być.

Nabiał. — Ku temu folwarku wszędy są dobre pasze, bydło się dobrze chowa za pilnem doglądaniem może każda krowa uczynić pożytku przynamniej per 40 gr facit ................................ fl. 25/10/0

A gdyby owce byty abo kozy, które się tam dobrze chowają, byłoby za nabiał więcej.

Za bydło zeszłe, za woły młode, za skóry od zdechłego bydła może się dostać każdy rok mniej abo więcej ......................... fl. 12/0/0

Kury, gęsi. — W tym folwarku jest miesce po temu, iż się może uchować gęsi kur nad potrzebę, bo jest dostatek, gumno bywa niemałe może; się uchować za dobrym gospodarstwem do przedania kur dwie kopie młodych, a gęsi kopa, co może być prze dane pro ............................... fl. 10/0/0

Summa za gospodarstwo fl. 47/10/0.

Summa summarum wszytkich prowentów z tej wsi z folwarku i z gospodarstw, fl. 1220/9/9.


Przypisy:

Stefan Jerzy Siudalski © 2004 ostatnia zmiana 29.05.2008

Strona główna

y>